Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) és Adatvédelmi tájékoztató

Általános Szerződési feltételek (ÁSZF)

Információk

Jelen általános szerződési feltételek a paracordhaver.hu honlapon (továbbiakban „Webshop”) elérhető és megvásárolható árucikkek mindegyikére érvényesek.  A Webshop használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, amlyet az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) nem tartalmaz, a paracordhaver.hu honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webshopon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Websop nem iktatja, így utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Webshop semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Vásárló a Webáruház használatával illetve a vásárláshoz szükséges adatai megadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szerződő partner azonosítása

A Webshopon keresztül történ vásárlás során a Vásárló és Horváth András egyéni vállalkozóval jön létre szerződés.

A szolgáltató neve: dr. Horváth Dávid E.V.
A szolgáltató székhelye: 2051 Biatorbágy, Mechwart András utca 10/b
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@paracordhaver.hu
Nyilvántartási szám: 57409041
Statisztikai számjel: 59387851479123113
Adószáma: 59387851-1-33
Telefonszámai: +36705135160
Bankszámlaszám: OTP Bank 11773425-05854419
Területileg illetékes szakmai kamara: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 124.)

A tárhely-szolgáltató adatai: 

RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.
Adószám: 14671858-2-41

2. A vásárlás menete

A Webshopban kizárólag magyar nyelven lehet vásárolni.

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint rendelkezésre állásáról a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően lehet tájékozódni. A „Kosárba rakom” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva lehet a terméket virtuális kosarába helyezni. 

A jobb felső sarokban található kosár ikonra kattintva megjeleníthető és áttekinthető az eddig kosárba helyezett termékek listája, valamint kezdeményezhető a megrendelés véglegesítése a „Pénztár” gombra kattintva.

A vásárlás történhet vendégként a szállításhoz szükséges adatok megadásával vagy regisztrált felhasználok esetén bejelentkezés alapján.  Ha a Vásárló minden adatot helyesen megadott, lehetősége van a fizetési mód kiválasztására (Bankkártyás fizetés, Apple Pay, Google Pay) és a vásárlás fizetéssel történő befejezésére.

3. Visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus emailben visszaigazoljuk, amely automatikus email megerősíti, hogy a Webshop megkapta az elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza („Rendelés Részletező”). Ez a Rendelés Részletező nem jelenti a megrendelés elfogadását, hanem csupán arról tájékoztat, hogy a megrendelés beérkezett a Webshophoz.

A Webshop a Vásárló ajánlatát külön elfogadó email útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Webshop általi elfogadásáról szóló külön email megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló email 48 órán belüli megérkezésével.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Webshoptól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül köteles jelezni a Webshop felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Webáruház Üzemeltetője részére az Elállási Időszak alatt.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen ÁSZF releváns pontjában meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát az Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Webshopnak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email-en keresztül történő értesítés esetén az email küldésének idejét veszi figyelembe a Webshop a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát a Webshop részére.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alább feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék Webshop címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Webshopnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Webshop visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Webshop által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Webshop jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Webshop a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Webshop kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.1 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Webshop elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Webshop által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendő áruhoz a Fogyasztónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és szükséges megadnia a visszaküldés okát is. Amennyiben a Fogyasztó nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését. Visszaküldés esetén a következő címre küldje vissza a csomagot:

Horváth András
1118 Budapest, Törökugrató utca 7. II/4.

Felmerülő kérdés esetén a Fogyasztó az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:
hello@paracordhaver.hu vagy +36705135160 Hívásfogadás: H-P 10.00 – 17.00

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Paracord Haver Webshop” Azokat a dokumentumokat, amelyek visszaküldéskor a Fogyasztó és a Webshop segítségére lehetnek, a számlával együtt, a küldemény mellett találja.

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Webshop Üzemeltetőjéhez a fenti elérhetőségek valamelyikén.

5. Árak és szállítás

A Webshopban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és áthárított ÁFÁ-t nem tartalmaz. A szállítási költséget a termék ára tartalmazza, kivéve a nem ingyenes szállítási opciókat. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja a Vásárlót a Webshop. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, a Webshop erről emailben tájékoztatja a Vásárlót.

6. Szállítási költségek

A Webshopban történő megrendelések alapból ingyenes szállítással történnek a Magyar Postán keresztül. Ajánlott levélküldemény választása esetén a Magyar Posta aktuális árszabása szerint történik a díjszabás. Foxpost szállítás esetén a mindenkori XS csomag árai érvényesek.

Amennyiben a Webshopnak a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítania, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer kerülnek felszámításra.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személytől kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Webshop díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Webshop felelősséget nem vállal!

7. Szavatosság

7.1 Kellékszavatosság

A Vásárló a Webshop hibás teljesítése esetén a Webshoppal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Webshop számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Webshop költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webshop adott okot.

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 napon belül közölni a Webshoppal.

A Vásárló közvetlenül a Webshoppal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított 14 napon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Webshoptól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Webshop csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Webshop bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított 14 nap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.2 Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Webshop) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Webshop) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Webshop) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8. Jótállás

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A Webshop minden nála vásárolt műszaki cikkre 1 éves jótállási (garanciális) időt biztosít, amely megegyezik a kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében kötelező jótállási idővel.

A jótállás kezdő időpontja a termék Vásárlónak történő átadásának a napja. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés,
 • rendeltetésellenes használat,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webshopnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a Webshop a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Webshop költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Webshopnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Webshopot terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen a Webshop alább meghatározott címén, emailen vagy telefonon jelezheti:

Horváth András
1118 Budapest, Törökugrató utca 7., 2/4.

Felmerülő kérdés esetén a Fogyasztó az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:
hello@pracordhaver.hu vagy +36705135160 Hívásfogadás: H-P 10.00 – 17.00

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Paracord Haver Webshop” Azokat a dokumentumokat, amelyek visszaküldéskor a Fogyasztó és a Webshop segítségére lehetnek, a számlával együtt, a küldemény mellett találja.

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon a Webshop Üzemeltetőjéhez a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A szerződés szerinti jótállás a szavatossági jogok fennállását nem érinti.

9. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig az áru a Webshop tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Webshop irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése a Vásárló választása szerint történhet bankkártyás fizetéssel vagy Apple Pay és Google Pay szolgáltatásokon keresztül. A Webshop Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén a Vásárló az esedékes összeget a következő számlaszámra utalhatja: dr. Horváth Dávid E.V., Székhely: 2051 Biatorbágy, Mechwart András utca 10/b, Adószám: 59387851-1-33 , Nyilvántartási szám: 57409041, Számlaszám: OTP Bank 11773425-05854419.

Kérjük adja meg rendelési számát a közlemény rovatban!

11. Kapcsolatfelvétel

A Vásárló esetleges kérdéseit vagy reklamációját az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezheti:

dr. Horváth Dávid E.V., Székhely: 2051 Biatorbágy, Mechwart András utca 10/b,

hello@paracordhaver.hu +36705135160 Hívásfogadás: H-P 10.00 – 17.00

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: “Paracord Haver Webshop”

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1 Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy a Webshop tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a korábban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Webshopa szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Webshop a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel, amelyet a Vásárlónak elektronikus úton eljuttat.

A Webshop a hozzá írásban érkezett panaszt 30 (harminc) napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Webshop az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

12.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Webshop és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Webshoppal folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.,
Telefon/Fax: (+36-1) 792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

13. Adatvédelem

A Webshop adatvédelmi előírásait itt találja: lejjebb görgetve

14. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

A Webshop Üzemeltetője jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A Webshop Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webshopon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webshopot más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.09.01.

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

Vállalkozásunk az dr. Horváth Dávid E.V. (a továbbiakban: VÁLLALKOZÁS) elkötelezett a 2016/679 számú (2016.04.27.) EK rendelet [általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR], valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (xInfotv.) szabályainak való megfelelés iránt, ezért a VÁLLALKOZÁS a vele kapcsolatba kerülő ügyfelek adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi tájékoztatást adja, valamint az alábbi szabályokat, ideértve az érintettek jogainak körülírását is, jelen Szabályzatban kívánja összefoglalóan rögzíteni.

Ahol az Infotv. jelen Szabályzatnál, vagy a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet nyújt, ott az Infotv. alkalmazandó. Ahol jelen Szabályzat az Infotv.-nél, illetőleg a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet, vagy további jogokat, jogorvoslatokat, avagy biztosítékokat nyújt az Érintettek számára, ott jelen Szabályzat tartalma az elsődlegesen irányadó.

I. Adatkezelő adatai, adatkezelési tevékenység

Adatkezelő cégneve: dr. Horváth Dávid E.V.

Adatkezelő székhelye: 2051 Biatorbágy, Mechwart András utca 10/b

Adatkezelő cégjegyzékszáma és a nyilvántartó cégbíróság megnevezése: 

Adatkezelő központi email címe: hello@paracordhaver.hu

Adatkezelő telefonszáma: +36705135160

Adatkezelő weboldalának címe: https://paracordhaver.hu

Az Adatkezelő fő adatkezelési tevékenységei: ügyféladatok rögzítése, felhasználása, tárolása, rendszerezése és továbbítása.

II. Az adatkezelés során kezelt személyes adatok köre, fajtái, forrása és jogalapja

1. Az adatkezelés köre, fajtája: ügyféladatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása

2. Az adatkezelés forrása: az érintettek (ügyfelek, üzletfelek, valamint ezek képviselői, megbízottjai, továbbá a VÁLLALKOZÁS üzlethelyiségeibe és üzemi területekre belépő személyek; jelen Szabályzatban együttesen: Érintettek) szerződés előkészítése, ajánlatkérés, illetőleg szerződés teljesítésével, szavatossági igények teljesítésével, továbbá annak teljesíthetősége érdekében általuk kért lépésekkel összefüggő magatartásokra vonatkozó személyes adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása megfelelő információnyújtás (tájékoztatás) mellett, közvetlenül az érintett személyek általi adatszolgáltatás útján, a velük folytatott közvetlen interakciókból származik, illetőleg valósul meg.

3. Adatkezelés jogalapjai:

 • GDPR 6. cikk (1) bekezdésének
  • a) pontja: az érintettek hozzájárulása;
  • b) pontja: szerződés teljesítéséhez, illetőleg szerződéskötés előkészítéséhez szükséges adatkezelés;
  • c) pontja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése;
  • d) pontja: az érintettek (vagy harmadik személy) létfontosságú érdekeinek védelme érdekében történő adatkezelés], és
  • f) alpontja: jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés (amennyiben ezen adatkezelési jogalapul szolgáló érdek elsőbbséget élvez az érintettek alapvető jogaihoz, érdekeihez képest);
 • a számvitelről szóló 2017. évi CL. törvény 169. § (2) bekezdése
 • az adózás rendjéről szóló Art. 78. § (8)-(9) bekezdése
 • elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése
 • az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet

III. Az adatkezelés célja

1. Elsődleges célok megjelölése

Az arányosság, a tisztességes adatkezelés és a célhoz kötöttség elve alapján és az Érintettek személyiségi jogainak tiszteletben tartására is figyelemmel az Érintettek személyes adatainak kezelési céljai (a továbbiakban: Eredeti célok) az alábbiak:

Jelenlegi és lehetséges ügyfeleink, partnereink és beszállítóink a velük való együttműködésünk során üzleti kapcsolattartási információkat adnak át számunkra (például az alkalmazottaik, megbízottaik, vállalkozóik, tanácsadóik és engedélyezett felhasználóik nevét, üzleti kapcsolattartási adatait, beosztását és címét.

 • szerződéskezelési folyamatok kezelése, ellenőrzése
 • szerződés teljesítési folyamatok kezelése, ellenőrzése
 • termék szállítási- és szolgáltatásnyújtási folyamatok kezelése, ellenőrzése
 • támogatásnyújtási (ideértve szervizelési és szavatossági, jótállási igénykezelési) folyamatok kezelése, ellenőrzése
 • számlázási és szolgáltatáskezelési folyamatok teljesítése, kezelése, ellenőrzése
 • kapcsolatkezelési folyamatok megvalósítása, ellenőrzése
 • technológiai folyamatok ellenőrzése
 • minőség-ellenőrzés, minőség-biztosítási célok
 • marketing és üzletviteli, üzletfejlesztési célok
 • hírlevél küldés

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik.

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám, születésnap

Az adatkezelés időtartama
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja
A vásárlással Ön hozzájárul, hogy hírleveleket küldjünk, amiről bármikor önkéntesen leiratkozhat.

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat az érintett érdeklődési körének megfelelő tartalmú reklámtartalom kiküldésének érdekében történik..

Kezelt adatok
Név, cím, e-mail cím, telefonszám, születésnap.

Az adatkezelés időtartama
A hozzájárulásának visszavonásáig.


Az adatkezelés jogalapja

A vásárlással Ön hozzájárul, hogy hírleveleket küldjünk, amiről bármikor önkéntesen leiratkozhat.

Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama
Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató:
https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adott cookie adattárolási idtartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cooki tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

(jelen Szabályzat vonatkozásában együttesen: Célok)

2. Másodlagos célok megjelölése

A VÁLLALKOZÁS által az Érintettekről, valamint Érintettektől megszerzett, továbbá róluk keletkezett személyes adatok az Adatkezelő jogos, de az Eredeti céloktól eltérő céljára (a továbbiakban: Másodlagos cél) csak abban az esetben használhatók fel, ha az Eredeti cél és a Másodlagos cél egymással szorosan összefügg, illetőleg amennyiben a GDPR, vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., vagy vonatkozó helyi törvény) lehetővé teszi. A szóban forgó személyes adatok érzékenységétől, valamint attól függően, hogy az Adatok Másodlagos célra történő felhasználása járhat-e esetleges negatív következményekkel az Érintettekre nézve, további intézkedésekre lehet szükség a másodlagos felhasználáshoz.

Ilyen intézkedések lehetnek például az alábbiak:

(i) az Adatokhoz való hozzáférés korlátozása;

(ii) további titoktartási követelmények előírása;

(iii) további biztonsági intézkedések megtétele;

(iv) az Érintettek tájékoztatása a Másodlagos célról;

(v) lehetőség biztosítása az Érintettek számára, hogy ne járuljanak hozzá a másodlagos felhasználáshoz; vagy

(vi) az Érintettek külön írásbeli hozzájárulásának megszerzése

Az Érintettek személyes adatainak alábbi Másodlagos célokra történő felhasználása általában megengedett feltéve, hogy a fentieknek megfelelően sor került a szükséges további intézkedések megtételére:

(i) az adatok archiválásra történő továbbítása (feltéve, hogy a hosszabb időn keresztül történő megőrzés különös körülmény indokolja);

(ii) az Adatkezelőnél belső ellenőrzések és vizsgálatok elvégzése;

(iii) vállalatirányítási intézkedések végrehajtása, illetőleg annak ellenőrzése;

(iv) vitarendezés, vagy az arra való felkészülés;

(v) jogi, vagy üzleti tanácsadás; továbbá

(vi) biztosítási célok.

3. Az információkérések, ajánlatkérések, megrendelések és támogatási kérések feldolgozása

Amikor az Érintettek egy információkéréssel, ajánlatkéréssel, egy termék vagy szolgáltatás megrendelésével vagy egy támogatási igénnyel kapcsolatban felveszik a VÁLLALKOZÁSGAL a kapcsolatot (online vagy offline módon), vagy részt vesznek valamely fórumon vagy egyéb közösségi informatikai környezetben, a VÁLLALKOZÁS rögzíti a kérés teljesítéséhez, a termékhez vagy szolgáltatáshoz történő hozzáféréshez vagy a támogatás nyújtásához, valamint az Érintettekkel való kapcsolattartáshoz szükséges adatokat (például: a nevét és kapcsolattartási adatait, kérésre, és az Érintett VÁLLALKOZÁSGAL történt megállapodása vonatkozó, megrendelése teljesítésével, szállításával és számlázásával kapcsolatos részleteket, amelyekbe beletartozhatnak ügyfél-elégedettségi felmérési információk is). Ezeket az adatokat a VÁLLALKOZÁS adminisztratív célokkal és a VÁLLALKOZÁS jogainak védelme érdekében, továbbá az Érintettekkel való kapcsolattartáshoz őrzi meg.

IV. Adatmennyiség és adatminőség

Az Adatkezelő az Érintetti adatok feldolgozását köteles azokra az adatokra korlátozni, amelyek az adott Célok eléréséhez indokoltan szükségesek. A VÁLLALKOZÁS minden elvárható lépést megtesz az adott Üzleti cél eléréséhez nem szükséges Érintetti adatok indokolatlan tárolásának elkerülése, illetőleg törlése érdekében.

Az Érintetti adatoknak az adott Célok szempontjából indokoltan szükséges mértékig pontosnak, hiánytalannak és lehetőség szerint naprakésznek kell lenniük.

V. Elsőbbséget élvező érdekek

A VÁLLALKOZÁS jelen Szabályzat szerinti bizonyos kötelezettségeivel, valamint az Érintettek jelen Szabályzat szerinti bizonyos jogaival szemben – bizonyos körülmények között – elsőbbséget élvezhetnek olyan lényeges érdekek, amelyek az Érintettek érdekénél fontosabbak („Elsőbbséget élvező érdek”).

Elsőbbséget élvező érdekek különösen:

 • (i) a VÁLLALKOZÁS jogos üzleti érdekeinek a védelme, beleértve:
  • (a) az VÁLLALKOZÁS alkalmazottainak és az Érintetteknek az egészségét és biztonságát,
  • (b) a VÁLLALKOZÁS szellemi tulajdonjogait, üzleti, kereskedelmi titkait és hírnevét,
  • (c) a VÁLLALKOZÁS üzleti tevékenységeinek a folytonosságát,
  • (d) a titoktartás biztosítását valamely vállalkozás tervezett eladásával, összeolvadásával vagy felvásárlásával kapcsolatban, valamint
  • (e) bizalmi tanácsadók bevonását üzleti, jogi, adóügyi és biztosítási kérdésekben;
 • (ii) feltételezett vagy tényleges törvénysértések megelőzése vagy kivizsgálása (a büntetés- végrehajtási szervekkel való együttműködést is beleértve), illetve a foglalkoztatás feltételeiben, és egyéb VÁLLALKOZÁSI előírásokban foglaltak megsértésének megelőzése vagy kivizsgálása, illetve
 • (iii) a VÁLLALKOZÁS, az Érintettek, vagy harmadik személyek jogainak és szabadságának egyéb módon történő védelme vagy megóvása.

VI. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmében a GDPR és az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel. Az intézkedések a következő területeket érintik:

 • jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megelőzése;
 • jogosulatlan megváltoztatás lehetőségnek megelőzése;
 • hálózatok közötti adatátvitel biztonságának biztosítása;
 • törlés, vagy véletlen, illetőleg jogosulatlan adatmegsemmisítés lehetőségének megelőzése;
 • az adatkezeléssel okozható kár, vagy esetleges veszteség lehetőségének minimalizálása.

Az adatok tárolása az alapvető biztonsági előírások teljes biztosításával, papíralapon, illetőleg elektronikus archívumokban történik.

VII. Adatok megismerésére jogosultak:

Az Érintettek adatainak kezelésére és megismerésére kizárólag a VÁLLALKOZÁS vezetője, illetve a VÁLLALKOZÁS erre kijelölt munkavállalói és a jogszabályban erre feljogosított személyek (pl. hatóságok) jogosultak.

VIII. Adattovábbítás, adatok harmadik személyek részére történő átadása

1.

Adattovábbítás elődlegesen csak a fent leírt Célokból, valamint jogszabályi előírás esetén, a szükséges mértékben teljesíthető (például hatóságok és egyéb szervezetek, pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság, jogi képviselő) részére.

2.

Harmadik személyek részére történő adattovábbításra másodlagosan azonban az alábbiak szerint sor kerülhet:

A Harmadik személyek két kategóriába sorolhatók:

(i) Adatfeldolgozó Harmadik személyek: olyan Harmadik személyek, akik az Érintetti adatokat kizárólag az Adatkezelő nevében és utasítására dolgozzák fel (pl. azok a Harmadik személyek, akik az Adatkezelő megbízásából az ügyfélnyilvántartó rendszer / vállalatirányítási rendszerek üzemeltetését, illetőleg karbantartását végzik; futárszolgálatok; szervizszolgálatok; termékgyártók, termék-importőrök, termék nagykereskedők; anyavállalatok minőség-ellenőrzés/biztosítás céljából)

(ii) Adatkezelő Harmadik személyek: olyan Érintetti adatokat feldolgozó Harmadik személyek, akik önállóan határoznak a feldolgozás céljáról és módjáról (pl. kamera-, vagy beléptetőrendszert üzemeltető, monitorozó személyek).

Az Adatkezelő az Érintetti adatokat Harmadik személy részére kizárólag olyan mértékig adhat át, amennyire az a vonatkozó Célok elérése érdekében szükséges (a III.2. pont szerinti Másodlagos célokat, valamint azon célokat is beleértve, amelyekhez az Érintett külön hozzájárult).

Az adatkezelő Harmadik személyek (állami szerveket kivéve) Érintetti adatokat csak abban az esetben dolgozhatnak fel, ha az Adatkezelővel írásos szerződést kötöttek. Az Adatkezelőnek törekednie kell arra, hogy a megkötött szerződés jelen Szabályzattal összhangban biztosítsa az Érintettek adatvédelemmel kapcsolatos érdekeinek védelmét. Minden ilyen szerződés megfogalmazásakor szükség van az Adatkezelő felelős vezetőjének, illetőleg amennyiben kinevezésre került, úgy az illetékes adatvédelmi tisztviselővel történő egyeztetésre.

Az adatfeldolgozó Harmadik személyek az Érintetti adatok feldolgozását csak az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján végezhetik. Az adatfeldolgozó Harmadik személlyel kötött szerződésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi rendelkezéseket:

(i) az Adatfeldolgozó az Érintetti adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint és az Adatkezelő által meghatározott célokból dolgozhatja fel;

(ii) az Adatfeldolgozó köteles a személyes adatokat titokban tartani;

(iii) az Adatfeldolgozó köteles megfelelő technikai, fizikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket foganatosítani a személyes adatok védelme érdekében;

(iv) az adatfeldolgozó Harmadik személy az Adatkezelő előzetes írásos beleegyezése nélkül nem engedélyezheti az Érintetti adatok alvállalkozók általi feldolgozását;

(v) az Adatkezelő jogosult az adatfeldolgozó Harmadik személy által hozott biztonsági intézkedéseket ellenőrizni és az adatfeldolgozó Harmadik személy köteles az Adatkezelő, illetve bármely illetékes állami hatóság számára a vonatkozó adatfeldolgozó létesítményeihez ellenőrzések és vizsgálatok céljából hozzáférést biztosítani;

(vi) az adatfeldolgozó Harmadik személy köteles az Adatkezelőt az Érintetti adatokat érintő bármely tényleges vagy feltételezett biztonsági szabálysértés (incidens) esetén haladéktalanul értesíteni;

(vii) az adatfeldolgozó Harmadik személy bármely biztonsági szabálysértés (incidens) esetén köteles a helyzet orvoslása érdekében a lehető legrövidebb időn belül megfelelő intézkedéseket hozni és az Adatkezelő számára a szabálysértéssel összefüggésben kért minden szükséges tájékoztatást és segítséget haladéktalanul megadni.

3.

Jelen alpont a személyes adatok olyan országban lévő Harmadik személy részére történő átadásának a szabályait rögzíti, amely nem tekinthető „megfelelő” szintű védelmet nyújtó országnak a Személyes adatok biztonsága szempontjából („Nem megfelelő ország”). Érintetti adatok Nem megfelelő országban lévő Harmadik személy részére csak abban az esetben továbbíthatók, ha:

(i) az Adatok továbbítása az Érintettekkel kötött valamely szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződéskötést, megelőzően az Érintettek által kért lépések megtételéhez szükséges (pl. szolgáltatásnyújtást/termékértékesítés, illetőleg termékbemutató érdekében raktárterületre/üzemi területre/ügyféltérbe történő belépés/tartózkodás szükségszerű rögzítése);

(ii) az Adatkezelő olyan szerződést kötött az adott Harmadik személlyel, amely a jelen Szabályzat rendelkezéseivel azonos szintű védelmet biztosít; a szerződésnek meg kell felelnie az alkalmazandó helyi törvény követelményeinek is;

(iii) az Adatok továbbítása az Adatkezelő és valamely Harmadik személy között az Érintett érdekében kötött szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges (pl. Adatkezelői felelősségbiztosítási igényérvényesítés esetén a biztosítóVÁLLALKOZÁS, vagy kárbíráló részére történő továbbítás);

(iv) Harmadik személy az Európai Unió – Egyesült Államok Adatvédelmi Pajzs (EU-US Privacy Shield) vagy bármely más hasonló program alapján „megfelelő” szintű adatvédelmet biztosító Harmadik személynek minősül;

(v) a Harmadik személy kötelező adatkezelői szabályokat vagy hasonló mechanizmusokat vezetett be az adattovábbítás ellenőrzése érdekében, amelyek a vonatkozó törvények alapján megfelelőszintűnek minősülő biztonságot nyújtanak;

(vi) az adattovábbítás az Érintettek valamely létfontosságú érdeke védelméhez szükséges;

(vii) az adattovábbítás valamely jogos igény megállapításához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

(viii) az adattovábbítás valamely demokratikus társadalom közérdeke védelmével összefüggő, fontos cél eléréséhez szükséges; vagy

(ix) az adattovábbítást valamely törvény írja elő.

A fenti (vii), (viii) és (ix) pontok esetében az Adatkezelő mindenkori felelős vezetőjének előzetes beleegyezésére van szükség.

Az Adatkezelő általánosságban nem köteles az Érintettek hozzájárulását kérni az Érintetti adatok nem megfelelő országban lévő Harmadik személy részére történő továbbításához, azonban a jelen alpontban felsorolt továbbítási jogcímek egyikének fenn kell állnia. Amennyiben a vonatkozó helyi törvény előírja, az Adatkezelő köteles kikérni az Érintettek hozzájárulását is a szóban forgó adattovábbításhoz szükséges a jelen alpontban felsorolt jogcímek egyikének mellett. Amennyiben a jelen alpontban felsorolt jogcímek egyike sem áll fenn, az Adatkezelő kérheti az Érintettek hozzájárulását a nem megfelelő országban található Harmadik személy számára történő adattovábbításhoz, amennyiben:

(i) az adattovábbítás nem jár előrelátható hátrányos következményekkel az Érintettre nézve; vagy

(ii) a hozzájárulás igénylése az Érintettek olyan specifikus projektekben, megbízásokban vagy feladatokban történő részvételét megelőzően történik, amelyek adattovábbítást kívánnak meg.

Az Adattovábbításhoz szükséges Érintetti hozzájárulás kéréséhez az Adatkezelő mindenkori felelős vezetőjének, illetőleg amennyiben kinevezésre került, úgy az illetékes adatvédelmi tisztségviselő előzetes beleegyezése szükséges. Az Érintetti hozzájárulás kérését megelőzően az Alkalmazottat tájékoztatni kell az alábbiakról:

(i) az adattovábbítás célja;

(ii) az adatokat továbbító személy/szervezeti egység megnevezése;

(iii) azon Harmadik személyek megnevezése,vagy kategóriáik meghatározása, akik részére az Adatok továbbításra kerülnek

(iv) a továbbítandó Adatok kategóriái

(v) az ország, ahová az Adatok továbbításra kerülnek, valamint

(vi) az a tény, hogy az Adatok Nem megfelelő országba kerülnek továbbításra.

IX. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett maximális időtartam. A személyes adatok nem kezelhetők tovább, mint az adatkezelési cél megvalósulása és minden esetben csak addig kezelhetők, amíg az érintett személy nem kifogásolja a további adatkezelést vagy nem vonja vissza hozzájárulását.

Az Érintett bármikor megtagadhatja, vagy visszavonhatja a személyes adatai feldolgozásához való hozzájárulást mindennemű az Adatkezelővel esetleg fennálló jogviszonyát érintő következmény nélkül azzal, hogy amennyiben az adatkezelés, adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b)-f) alpontjaiban foglalt esetkörökbe tartozik, úgy a visszavonás, illetőleg megtagadás ellenére az adatkezelés, adatfeldolgozás az Adatkezelő belátása szerint folytatható. Ilyen esetben feltétlenül ki kell kérni az Adatkezelő mindenkori felelős vezetőjének, illetőleg jogi, vagy adatvédelmi szakértő tanácsát.

X. Az érintett személy jogai és jogorvoslati lehetőségei:

1.

A kezelt személyes adatai vonatkozásában az Érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

a. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

b. kifogást fogalmazhat meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban;

c. kérheti személyes adatainak helyesbítését; és

d. kérheti személyes adatainak törlését, korlátozását, vagy zárolását.

Az Érintett személy erre irányuló kérelmére az Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemnek megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában és írásban ad tájékoztatást.

Kifogás esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az adat kijavítása, zárolása, korlátozása, megjelölése és törlése esetén az Adatkezelő az érintett személyt köteles értesíteni (az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett személy jogos érdekét nem sérti az adatkezelés céljára figyelemmel).

Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét elutasítja, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett személy hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás, korlátozás, vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Adatkezelő elutasíthatja az Érintett kérelmét abban az esetben is, amennyiben:

(i) a kérés nem felel meg a GDPR-ban írt követelményeknek,

(ii) a kérés nem elég konkrét,

(iii) az Érintett személyazonossága nem állapítható meg ésszerű eszközökkel, vagy

(iv) a kérés egy korábbi – azonos, illetőleg hasonló célú/tartalmú –kérést követően irreálisan rövid időn belül – ésszerű indok nélkül, illetőleg hiányában – kerül benyújtásra, vagy egyéb okokból a joggal való visszaélésnek minősül. Amennyiben két kérés között 6 hónap vagy annál rövidebb idő telik el, az általában véve irreálisan rövid időnek minősül.

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) előtti panasz tételének joga illeti meg. Ugyanakkor a bírósági, illetve hatósági út igénybevétele előtt célszerű az Adatkezelő közvetlen megkeresése. Az Adatkezelő elérhetőségeit a jelen Szabályzat I. pontja tartalmazza.

Az egyes fenti jogosultságok részletes tartalma a következő:

A tájékoztatás / hozzáférés joga: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog: Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos érdekeivel szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez az érintetti jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • Az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

2.

Az Érintettek a VÁLLALKOZÁS mint Adatkezelő esetleges/vélt jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhetnek:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

XI. Biztonsági és titoktartási követelmények

Az Adatkezelő kereskedelmi szempontból ésszerű technikai, fizikai és szervezeti intézkedéseket hoz az Érintetti adatokkal való visszaélés, azok véletlenszerű, törvénybe ütköző vagy jogosulatlan megsemmisítése, elvesztése, módosítása, közzététele vagy megszerzése, illetve az azokhoz való hozzáférés megelőzése érdekében.

Az Adatkezelő alkalmazottai a vonatkozó Célok eléréshez, illetve munkaköri kötelességeik ellátásához indokoltan szükséges mértékig férhetnek hozzá az Érintetti adatokhoz.

Az Adatkezelőnek a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező alkalmazottainak meg kell felelniük a munkaszerződésükből (ideértve a vonatkozó munkajogi és adatvédelmi jogszabályokból fakadó) titoktartási kötelezettségeiknek.

XII. Jogi kérdések

1. Helyi jogszabályok és illetékesség

Az Érintetti adatok Adatkezelő általi feldolgozására minden esetben a vonatkozó helyi törvény, illetőleg a GDPR rendelkezései tekintendő irányadónak. Az Érintetteket mindenkor megilletik a Magyarországon és az Európai Unióban biztosított jogok és jogorvoslati lehetőségek.

2. A Szabályzatra irányadó jog; a Szabályzat kiegészítő jellege

Jelen Szabályzatra és annak értelmezésére a magyar jog és a GDPR rendelkezései tekintendők irányadónak. Jelen Szabályzat csak abban az esetben alkalmazandó, ha kiegészítő védelmet nyújt az Érintetti adatok biztonságát illetően, így ahol az Infotv. jelen Szabályzatnál, vagy a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet nyújt, ott az Infotv. alkalmazandó. Ahol jelen Szabályzat az Infotv.-nél, illetőleg a GDPR rendelkezéseinél nagyobb mértékű védelmet, vagy további jogokat, jogorvoslatokat, avagy biztosítékokat nyújt az Érintettek számára, ott jelen Szabályzat tartalma az elsődlegesen irányadó.

3. Kizárólagos illetékesség a Szabályzat alapján

A jelen Szabályzat szerinti bármely kiegészítő joggal kapcsolatban bármely Érintett által benyújtott panasz vagy igény a VÁLLALKOZÁSGAL szemben, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, vagy az illetékes bíróságnál terjeszthető elő. A panasz, vagy kereset csak abban az esetben fogadható be, ha az Alkalmazott betartotta a jelen Szabályzat X. részében rögzített panasztételi eljárást.

4. Rendelkezésre álló jogorvoslatok, károk korlátozása, bizonyítás terhe károk esetén

Az Adatkezelő csak azokért a károkért vállal felelősséget, amelyek az Érintettnél közvetlenül jelen Szabályzat megsértéséből eredően merülnek fel. Amennyiben az Érintettek bizonyítani tudják, hogy kárt szenvedtek, és tényekkel tudják alátámasztani, hogy a kár valószínűsíthetően a jelen Szabályzat megsértéséből eredően merült fel, az Adatkezelőt terheli annak a bizonyítása, hogy az Érintettnél a jelen Szabályzat megsértéséből eredően bekövetkezett károk nem az Adatkezelőnek róhatók fel.

XIII. Az előírások be nem tartásának szankcionálása

Amennyiben az Adatkezelő alkalmazottai nem tartják be jelen Szabályzat rendelkezéseit, az fegyelmi intézkedésekhez vezethet és akár a munkaviszony felmondásával is járhat.

XIV. A Szabályzat módosítása

Jelen Szabályzat bármely módosításához az Adatkezelő mindenkori Felelős vezetőjének, valamint jogi, vagy adatvédelmi szakértő és amennyiben kinevezésre került az Adatvédelmi vezető előzetes véleményére/jóváhagyására van szükség.

Jelen Szabályzatban a „Felelős vezető” jelenti: a VÁLLALKOZÁSnak a mindenkori vezető tisztségviselőjét (pl. ügyvezető, vezérigazgató, igazgatósági tag).

Jelen Szabályzat az Érintettek beleegyezése nélkül is módosítható abban az esetben is, ha a változás az Érintettek számára biztosított valamely előnnyel függ össze.

A változás a jóváhagyást és az Adatkezelő hirdetőtábláján, illetőleg internetes weboldalán történő közzétételt követően lép hatályba.

Bármely Érintett jelen Szabályzattal kapcsolatos bármely kérelmét, panaszát vagy igényét a Szabályzatnak a kérelem, panasz vagy igény benyújtásakor hatályos verziója alapján kell elbírálni.

Kelt, Budapesten, 2021. március 28.